Arkistot Aarteiksi -Hanke

Suomen Kotiseutuliitto on antanut suosituksen, jonka tarkoituksena on edistää koko maata kattavan kotiseutuarkistojärjestelmän luomista ja toimintaa. Tavoitteena on kotiseutuarkistojen avulla turvata paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruu, tallentaminen ja asettaminen tutkimuksen ja muun käytön ulottuville. Kotiseutuarkisto on tärkeä perusta paikallisidentiteetin voimistamiseksi tehtävälle työlle mm. kouluopetuksen ja kunnan kulttuuritoiminnan piirissä. Kotiseutuarkistot toimivat paikallisena muistina ja ovat merkittävä paikallinen voimavara ja kulttuurihistoriallinen pääoma. 

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. 

Arkistot Aarteiksi - hankkeen tavoitteena on kulttuuriaineiston tavoitettavuuden ja alkuperäisten asiakirjojen säilyvyyden turvaaminen. Hankkeella edistetään erilaisten aineistojen hyödyntämistä julkaisuissa ja elinkeinoelämän tarpeissa nykyteknologian antamia mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Verkon kautta materiaali on kaikkien ihmisten hyödynnettävissä. Paikallisidentiteetin luominen ja vahvistaminen edistää eri toimijoiden asemaa kulttuurimatkailussa, tutkimuksessa ja opetuksessa. 

Hanke luo uuden toimintamallin, joka tuo tietoyhteiskunnan antamat mahdollisuudet työkaluksi kotiseututyölle ja sitä kautta mahdollistaa tietoyhteiskunnan antamien mahdollisuuksien hyväksi käyttöä aineiston saattamisessa eri kohderyhmien käyttöön. Hanke tuottaa sivistyksellistä sisältöä verkkoon. 

Eri yhteistyötahot toimivat yhteistyössä ja kehittävät uudenlaisen toimintamallin ja ohjelmiston, jolla kotiseutuarkistojen sisällöstä saadaan toimiva tietokanta verkkoon, yhteistyö jota on jo tehty kotiseutuyhdistysten kesken, alueellisten kotiseutuliittojen kautta, laajenee myös muut yhteistyötahot kattavaksi mm. kunnat, maakunta-arkisto ja Suomen Kotiseutuliitto ry. Asiantuntemus ja osaaminen käytetään tehokkaasti hyödyksi. 

Hankkeen aikana kotiseutuarkistoista vastaavat henkilöt sitoutetaan ja koulutetaan asianmukaiseen arkistoaineiston luettelointiin sekä kehittettävän luettelointi- ja kuvailuohjelman käyttöön yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.